huishoudelijk reglement

STICHTING JEUGD IJSHOCKEY HEERENVEEN E.O. 1991

VERSIE NOVEMBER 2019

INHOUD

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

ARTIKEL 2: TOELATING
ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN
ARTIKEL 4: DISCIPLINAIRE STRAFMAATREGELEN
ARTIKEL 5: COMMISSIES / MEDEWERKERS
ARTIKEL 6: JEUGD- EN TRAININGSPLAN
ARTIKEL 7: HANDHAVING EN UITLEG VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 8: INWERKINGTREDING
ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1. De stichting ‘Stichting Jeugdijshockey Heerenveen e.o. 1991’ is opgericht bij notariële akte d.d. 27 juni 1991. De stichting is statutair gevestigd te Heerenveen en is ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

1.2. De stichting heeft ten doel het beoefenen, in stand houden en bevorderen van de ijshockeysport en aanverwante takken van deze sport, zulks in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel o.m. te bereiken door het houden van oefeningen, het bieden van trainingsmogelijkheden, het doen spelen van wedstrijden en het organiseren van evenementen op het gebied van de ijshockeysport.

1.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, donaties en wat op andere wijze wordt verkregen.

1.4. Bestuurders van de stichting worden benoemd door het bestuur. Bestuursfuncties worden onderling verdeeld. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen zoals bij wet en statuten is geregeld. Het bestuur is exclusief bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte.

1.5. Besluiten kunnen alleen worden genomen door het bestuur van de stichting en op de wijze waarop de statuten deze besluitvorming regelt. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs. Deze hebben geen recht tot stemming bij besluitvorming en/of rechtshandelingen.

1.6. De stichting is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel, in welke mate en van welke aard dan ook, toegebracht aan contribuanten en/of spelers en/of bezoekers en/of toeschouwers tijdens trainingen en/of wedstrijden en/of andere activiteiten die plaats vinden buiten en/of op de ijsbaan van het Thialf ijsstadion te Heerenveen en/of in of op andere aan de Stichting ter beschikking gestelde accommodaties of terreinen. Evenmin is zij aansprakelijk (te stellen) voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van contribuanten en/of spelers en/of bezoekers en/of toeschouwers. Schade toegebracht aan eigendommen van de stichting en/of van de (rechtsopvolgers van de) besloten vennootschap Thialf B.V. en/of van de (eigenaren van de) accommodaties of terreinen waar de stichting en/of haar vertegenwoordiging onderdak heeft of krijgt, worden op de veroorzakers verhaald.

1.7. Door de stichting in bruikleen gegeven of verhuurde materialen zoals uitrustingstukken e.d. blijven, tenzij het bestuur anders bepaalt, eigendom van de stichting. Buitennormale schade komt voor rekening van diegenen die deze uitrustingstukken heeft ontvangen en/of beheert.

1.8. Met betrekking tot keeperuitrusting wordt aan de keepers voor de aanschaf van deze uitrusting een reductie op de contributie (zie contributieoverzicht) per seizoen verstrekt, tenzij het bestuur anders bepaalt.

1.9. Het bestuur stelt voor aanvang van ieder seizoen vast welke contribuanten/spelers aan welke trainingen kunnen deelnemen en welke contribuanten/spelers in aanmerking komen om deel te nemen aan de te organiseren wedstrijden. Tevens bepaalt het bestuur welke teams er in de Nederlandse ijshockeycompetitie spelen en op welke dagen en uren de verschillende trainingen plaats vinden. Indeling van de verschillende teams vindt eerst plaats na verkregen advies van de Technische Commissie, tenzij het bestuur anders beslist.

1.10. De stichting stelt het tenue vast, dat bij deelname aan (competitie)wedstrijden door de contribuant/speler dient te worden gedragen. Tevens regelt zij, tenzij anders wordt besloten, de aanschaf en het beheer daarvan.

1.11. Commerciële activiteiten door derden, in een aan de stichting ter beschikking gesteld terrein of lokaal en/of in een aan (een van de leden van) de Nederlandse IJshockeybond ter beschikking gesteld terrein of lokaal tijdens of in verband met activiteiten van de stichting en/of (een van de leden van) de Nederlandse IJshockeybond, zijn zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan.

1.12. Het bestuur stelt jaarlijks het door contribuanten te betalen bedrag aan contributie vast.

1.13. Het bestuur stelt – indien nodig – de bedragen vast van de entreegelden voor toegang tot de wedstrijden van de Stichting Jeugdijshockey Heerenveen e.o. 1991 in het ijsstadion Thialf en/of enig ander lokaal of terrein dat aan haar ter beschikking wordt gesteld. Tevens regelt zij de bestemming van deze gelden.

1.14. Aan de bepalingen van dit reglement zijn, naast (de afzonderlijke leden van) het bestuur, onderworpen:

 1. de spelers;
 2. de ouders;
 3. de verzorgers;
 4. alle natuurlijke en rechtspersonen die zich aan statuten en reglementen van de stichting hebben onderworpen. Hieronder vallen onder meer: oefenmeesters, trainers, team(bege)leiders, coaches en de aan de stichting verbonden scheidsrechters.
 ARTIKEL 2: TOELATING

2.1. Personen die zich wensen aan te melden als contribuant/speler dienen een daartoe strekkend verzoek in bij het bestuur. Het bestuur schrijft voor dat gebruik moet worden gemaakt van een door haar vastgesteld aanmeldformulier welke is gepubliceerd op haar website (www.heerenveenflyers.frl) onder “Info” en dan “Word lid”. Het bestuur kan een medische verklaring en/of een sportkeuring met betrekking tot de aanvrager verlangen.

2.2. Het bestuur onderzoekt de aanvraag. Zij wint over de aanvrager desgewenst nadere inlichtingen in op een wijze welke haar dienstig voorkomt. Zij kan de aanvrager en zijn wettelijke vertegenwoordiger oproepen om voor haar te verschijnen.

2.3. Het bestuur beslist over de aanvraag.

2.4. Het bestuur stelt de aanvrager van haar beslissing op de hoogte. De beslissing hoeft niet gemotiveerd te zijn.

2.5. Het bestuur beslist voor welke contribuant/speler een spelerskaart bij de Nederlandse IJshockey Bond zal worden aangevraagd. Aan deze spelerskaart kan, indien en voor zover de Nederlandse IJshockeybond deze mogelijkheid biedt, een bescheiden verzekering voor ongevallen op het ijs zijn verbonden.

ARTIKEL 3: RECHTEN EN PLICHTEN

3.1. Het betalen van de contributie geeft de contribuant/speler het recht op deelname aan door de stichting georganiseerde trainingen, oefeningen en evenementen, tenzij door (disciplinaire) maatregelen door of namens het bestuur dan wel door (tactische) besluiten door de team(bege)leiding anders wordt of is bepaald. Betaling van de contributie is een voorwaarde, maar geeft geen recht, op het spelen competitiewedstrijden.

3.2. De contributie is in beginsel opeisbaar voor aanvang van het competitieseizoen c.q. de datum waarop betrokkene bij de stichting is aangesloten, doch eerst nadat de penningmeester de betreffende facturen heeft verzonden. Het seizoen vangt als regel aan in de maand september. Contribuanten/spelers die na 1 januari worden aangesloten zijn ten minste 50% van de voor dat seizoen vastgestelde contributie verschuldigd. Deze contributie is onmiddellijk na acceptatie van de aanmelding verschuldigd.

3.3. Bij gebreke van betaling van de contributie binnen de termijn die de penningmeester daarvoor stelt, zal aan de speler/contribuant de toegang tot, en gebruikmaking van, de aan de stichting ter beschikking gestelde faciliteiten worden ontzegd, tenzij het bestuur anders zal besluiten. Eerst na integrale betaling van het verschuldigde kan het bestuur besluiten deze maatregel ongedaan te maken.

3.4. Op verzoek kan de penningmeester een termijnbetaling van de contributie toestaan. De termijnen worden (bindend) door de penningmeester bepaald. De termijnbetaling komt onmiddellijk te vervallen indien en voor zover de contribuant zich niet strikt houdt aan de door de penningmeester vastgestelde termijnen. In dat geval is (het restant van) de verschuldigde contributie ineens opeisbaar en zal het bepaalde in artikel 3.5 gelden.

3.5. De contribuant/speler die deel uitmaakt van een ijshockeyteam van de stichting is gehouden om aan de competitieverplichtingen te voldoen. Hieronder dient in ieder geval te worden verstaan:

 • Bij thuiswedstrijden een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamer;
 • Bij uitwedstrijden tijdig aanwezig te zijn op de vooraf afgesproken verzamelplaats en tijd;
 • Het deelnemen aan wedstrijden anders dan voor de Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o.1991 is zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan;
 • Verhindering van deelneming aan trainingen of wedstrijden dient – tijdig en in ieder geval – vooraf aan de desbetreffende teamleider te worden gemeld.

3.6. De inschrijving als speler/contribuant eindigt:

 • Door de dood van de speler/contribuant;
 • Door opzegging van de speler/contribuant;
 • Door opzegging door de stichting;
 • Door royement;

3.7. Opzegging van de inschrijving als contribuant/speler dient door de speler via de website  www.heerenveenflyers.frl onder “Info” en dan “Opzeggen lidmaatschap”, of schriftelijk en ondertekend t.a.v. de ledenadministratie te geschieden. Indien er voor 1 juli geen schriftelijke en ondertekende, of via de jeugdsite ingevulde, afmelding is ontvangen dan wordt de inschrijving voor de duur van een jaar verlengd en zal opnieuw contributie verschuldigd zijn.

3.8. Opzeggingen die binnen één week na 1 juli zijn ontvangen en die blijkens het poststempel voor 1 juli ter post zijn bezorgd, zullen als tijdig ontvangen worden aangemerkt.

3.9. Opzegging van de inschrijving tijdens het lopende seizoen geeft, tenzij de opzegging door de stichting wordt gedaan, nimmer recht op restitutie of vermindering van de verschuldigde contributie.

3.10. De verplichting tot het betalen van de volledige contributie voor het lopende seizoen blijft in het geval van royement voortduren, tenzij anders wordt bepaald.

3.11. Het bestuur kan o.m. tot royement besluiten indien een speler/contribuant:• De stichting op onredelijke wijze benadeeld;• Handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting.

3.12. Opzegging door de stichting kan slechts geschieden tegen het einde van het lopende seizoen.

3.13 Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer is niet toegestaan, tenzij de teamleider daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Bij aankomst in de kleedkamer kunnen de spelers hun mobiele telefoons inleveren bij de aanwezige begeleiding.Deze zal de telefoons of bij zich houden of opslaan in een van de aanwezige kluisjes.

Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een kampioenschap) kan de teambegeleiding toestemming geven om een groepsfoto te laten maken. 

Deze maatregel wordt gehanteerd bij zowel de uit- als thuiswedstrijden.

ARTIKEL 4: DISCIPLINAIRE STRAFMAATREGELEN

4.1. De bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen berust bij de door het bestuur ingestelde tuchtcommissie en krachtens een door het bestuur vastgesteld tuchtreglement.

4.2. Het bestuur conformeert zich in beginsel aan de uitspraken van de tuchtcommissie.

4.3. Strafoplegging door de Nederlandse IJshockeybond is bij haar Tuchtreglement geregeld. Disciplinaire strafmaatregelen die door de Nederlandse IJshockeybond aan de contribuant/speler/teambegeleider/official kunnen worden opgelegd zijn o.m. schorsingen en boetes. De stichting is gehouden deze maatregelen onverwijld over te nemen.

4.4. De kosten die de Nederlandse IJshockeybond voor de behandeling van een strafzaak bij de stichting in rekening brengt, worden door de stichting op de betrokken speler en/of team verhaald.

4.5. Contribuanten/spelers dienen, alvorens zij weer aan wedstrijden en/of trainingen kunnen deelnemen, de door de Nederlandse IJshockeybond opgelegde boetes en/of de in het vorige lid genoemde behandelingskosten aan de stichting te voldoen.

ARTIKEL 5: COMMISSIES/MEDEWERKERS

5.1. Het bestuur benoemt – zonodig – commissies, medewerkers en kaderleden. Tevens regelt en bepaalt zij de bevoegdheden. Commissieleden, medewerkers en kaderleden brengen periodiek verslag uit aan het bestuur.

5.2. Het bestuur ontslaat commissieleden, medewerkers en kaderleden indien het belang van de stichting en/of haar contribuanten dat bepaaldelijk vordert.

5.3. Ten aanzien van de te volgen wedstrijdtactiek, de terzake te nemen maatregelen alsmede het bepalen van de orde binnen het team, is de team(bege)leiding bevoegd. Met betrekking tot hun werkzaamheden zijn de team(bege)leiders desgevraagd verantwoording verschuldigd aan het bestuur en onderhouden zij contact met het bestuur en de door haar aangestelde trainers. Ongeregeldheden dienen onverwijld aan het bestuur te worden gemeld. Team(bege)leiders treden tijdens hun inhoudelijke werkzaamheden voor, tijdens en na de wedstrijden nimmer buiten hun bevoegdheden en buiten de kaders van de door het bestuur vastgestelde statuten en reglementen.

5.4. Bij trainingen op het ijs berust de leiding bij de betrokken trainer. Hij onderhoudt hierbij contact en voert overleg met betrokken team(bege)leiders. De bevoegdheden van de trainers worden in overeenkomst tussen hem en de stichting geregeld.

5.5. Bij de trainingen zal het Technisch Beleidsplan als leidraad hebben te dienen.

ARTIKEL 6: JEUGD- EN TRAININGSPLAN

6.1. De stichting werkt met een jeugd- en trainingssplan dat is opgesteld door een door het bestuur ingestelde Technische Commissie.

6.2. Het uitgewerkte en door het bestuur vastgestelde plan wordt periodiek getoetst en zonodig aangepast.

ARTIKEL 7: HANDHAVING EN UITLEG VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

7.1. De handhaving en uitleg van het gestelde in dit huishoudelijk reglement berust, tenzij anders bepaalt, bij het bestuur.

7.2. In alle gevallen waarin door dit huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

ARTIKEL 8: INWERKINGTREDING

8.1. De tekst van dit huishoudelijk reglement alsmede de wijzigingsbesluiten worden op de internetsite van de stichting geplaatst en ook overigens op een zodanige wijze bekend gemaakt dat voldoende verzekerd is dat belanghebbenden daarvan op de hoogte kunnen zijn.

8.2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 November 2019 en vervangt de (alle) eerdere huishoudelijke reglementen.

8.3. Dit reglement wordt aangehaald als: Huishoudelijk Reglement Heerenveen Flyers 2019.

Aldus vastgesteld en besloten:

 

VOORZITTER

SECRETARIS