Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van dit document willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleidsdocument;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen lidmaatschap /opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden  opgeslagen door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens inzake Nieuwsbrief

Persoonsgegevens inzake de Nieuwsbrief worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling  kan Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, contacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van sponsoren, contacten en/of geïnteresseerden worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voor plaatsing van bedrijfsnaam/logo op reclameborden/social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Naam bedrijf;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Verklaring VOG
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en tot 2 jaar daarna en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Aanmelden leden bond, IJshockey Nederland;
 • Naam en kledingmaat t.b.v. wedstrijdshirts.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeld

Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 gaat zorgvuldig om met beeld van personen en plaatst beeld van leden en vrijwilligers alleen op de communicatiekanalen van de club.

 • In de nieuwsbrief
 • Op de clubsite heerenveenflyers.frl
 • Op de facebookpagina van de club Unis Flyers Jeugd & Recreatie

Indien een lid of ouder van een jeugdlid (jonger dan 16 jaar) of vrijwilliger bezwaar heeft tegen het gebruik van beeld op bovengenoemde communicatiekanalen dan kan dat per email worden aangegeven bij het secretariaat.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming (aanmelden lid op de website) is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991
Postbus 715
8440 AS Heerenveen
secretaris@heerenveenflyers.frl